ON3HAREC
Afgelegde testen
Totaal:3381914949
< 24h:1
< 1 week:624
< 1 maand:54124
 
Database
Vragen:452423
Nieuw / bijgewerkt
< 1 week:00
< 1 maand:00

Nieuws

Google humor

Google AdSense kan soms tot grappige combinaties leiden.

Lees meer...

Onderzoek naar de gevolgen van radiofrequente straling op de gezondheid.

Ivm met de actuele bangmakerij en heksen-jachten ben ik eens op zoek gegaan naar wat er allemaal beweerd wordt over de invloed van elektro...

Lees meer...

Deze proefexamens worden u aangeboden door: Novit
Disclaimer

Het gebruik van de website van harec.be (hierna "HAREC.BE" genoemd) impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder "informatie" wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.


1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan, tenzij HAREC.BE uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een "bewaar"-button of te gebruiken voor onwettige doeleinden.


2. Aansprakelijkheid
HAREC.BE besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. De informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kunnen HAREC.BE en haar leveranciers van inhoud (hierna "informatieverstrekkers" genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt "zonder meer" zonder garantie van om het even welke aard verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. HAREC.BE en haar informatieverstrekkers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. HAREC.BE en haar informatieverstrekkers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de HAREC.BE website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. HAREC.BE en haar informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van HAREC.BE en verwante informatiediensten.


3. Hyperlinks naar sites van derden
De HAREC.BE website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. HAREC.BE is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Het aanbieden door HAREC.BE van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat HAREC.BE de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat HAREC.BE haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen HAREC.BE en de uitbaters van deze sites.
HAREC.BE kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.


4. Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van HAREC.BE en van de betrokken informatieverstrekkers.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op de HAREC.BE site of deze van de betrokken informatieverstrekkers verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Het opslaan en uitprinten van informatie van HAREC.BE of van haar informatieverstrekkers is in het algemeen enkel toegestaan indien HAREC.BE hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "bewaar" knop.

Het opslaan van informatie van HAREC.BE of van haar informatieverstrekkers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser).


5. Bescherming van de privacy
HAREC.BE respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de HAREC.BE website en het gebruik dat HAREC.BE van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. HAREC.BE verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor communicatiedoeleinden alsook voor interne doeleinden:


6. Slotbepaling
Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en uitsluitend de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd.